Pożyczki rozwojowe dla MŚP

Nabór wniosków wstrzymany od 1.04.2021 r.

 

Skorzystaj z preferencyjnej pożyczki na rozwój swojej firmy


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wspólnie z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki uruchomiła program pożyczek rozwojowych dla mikro-, małych i średnich firm. Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą pozyskać do miliona złotych na rozwój innowacyjności oraz podniesienie swojej konkurencyjności.

Brak opisu obrazka

Ważne!

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Rozwojowej w kwotach powyżej 100 000,00 zł został wstrzymany.
Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie Mikropożyczki Rozwojowej tj. do 100 000,00 zł


Kwota pożyczki

 • Mikropożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw do 100 000,00 zł
 • Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od 100 000,01 zł – 1 000 000,00 zł
 • Pożyczka obrotowa do 250 000,00 zł (pożyczka na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19, udzielana w okresie do 31.12.2020 r.)

Okres spłaty

do 84 miesięcy*

*Karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynosić do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym nie wydłuża okresu spłaty


Oprocentowanie

od 0,15%* w przypadku inwestycji w Mikroprzedsiębiorstwa

*Zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 488 z późn. zmianami) oraz warunkami Umowy Operacyjnej Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa nr 2/RPDS/8918/2019/II/DIF/223

od 1,15% w pozostałych przypadkach


Przeznaczenie

Finansowanie przedsięwzięć na terenie województwa dolnośląskiego, gdzie celem inwestycji będzie zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach lub realizacja przedsięwzięć rozwojowych i inwestycji przedsiębiorstw, przyczyniających się do zwiększenia ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu jej oferty.
 • finansowanie kapitału obrotowego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem że Wnioskodawca jest w stanie wiarygodnie uzasadnić, że sytuacja społeczno-gospodarcza związana z epidemią COVID-19 w kraju lub na świecie, spowodowała pogorszenie sytuacji finansowej Wnioskodawcy, a finansowany kapitał obrotowy wpłynie na przywrócenie lub znaczną poprawę sytuacji firmy na rynku.

Zabezpieczenie

 • Obowiązkowym zabezpieczeniem jest co najmniej weksel in blanco wystawiony przez
  pożyczkobiorcę,
 • Zabezpieczenie musi wartościowo odpowiadać kwocie 125% sumy kapitału pożyczki i odsetek w prognozowanym okresie spłaty.

Dodatkowe informacje

 • Wydatki finansowane w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT,,
 • Jeden przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek nie może być wyższa niż 1 000 000,00 zł,
 • Wydatkowanie pożyczki musi zostać udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej w kwocie do 500 000,00 zł lub do 180 dni od dnia wypłaty pełnej kwoty pożyczki udzielonej powyżej 500 000,00 zł,
 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość finansowania kapitału obrotowego do 50% wartości pożyczki udzielonej do kwoty 500 000,00 zł lub do 25% wartości pożyczki udzielonej powyżej 500 000,00 zł,
 • Możliwość nabywania budynków, lokali bądź ich części, które przeznaczone są do celów produkcyjnych, usługowych lub handlowych (z wyłączeniem nieruchomości o funkcji mieszkalnej i
  traktowanych jako lokata kapitału lub przeznaczonych do obrotu).

Brak opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą pożyczek


Szczegółowe informacje i aplikowanie o pożyczki:

Bożena Kuc-Kołek,

kom.: +48 575 050 343

tel. +48 74 664 91 68

Brak opisu obrazka

Partnerzy