Warunki uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego

Warunki uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego


Decyzja o wsparciu

Kto może otrzymać decyzję o wsparciu inwestycji?

O wydanie decyzji o wsparciu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski. Wielkość takiego przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, może to być zarówno mikrofirma, jak i globalny koncern. Przedsiębiorca uzyskuje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji, która wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy skierowany do WSSE.

Decyzja o wsparciu wydawana jest na okres:

 • 10 lat w przypadku inwestycji na terenie województw dolnośląskiego i wielkopolskiego,
 • 12 lat w przypadku inwestycji na terenie woj. opolskiego,
 • 15 lat w przypadku inwestycji zlokalizowanej na terenie objętym granicami specjalnej strefy ekonomicznej

Decyzja o wsparciu zawiera warunki dotyczące:

 • zatrudnienia w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników,
 • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji,
 • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane,
 • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określaniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej,
 • kryteriów ilościowych i jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca,
 • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana.


Na jaką działalność można uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego?

Wsparcie inwestycji w formie zwolnienia z podatku dochodowego jest udzielane na prowadzenie większości działalności produkcyjnych i usługowych na rzecz produkcji. Możliwe jest również korzystanie ze wsparcia w zakresie działalności usługowej, m.in. w zakresie:

 • oprogramowania, hostingu i doradztwa IT,
 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego,
 • specjalistycznego projektowania,
 • usług architektonicznych i inżynierskich,
 • badań i analiz technicznych,
 • doradztwa w sprawach środowiska,
 • usług firm centralnych (head offices) i doradztwa w obszarze zarządzania,
 • call center,
 • usług rachunkowo-księgowych,
 • badań naukowych i prac rozwojowych,
 • audytu finansowego,
 • magazynowania i przechowywania towarów.

Szczegółowe informacje i wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania decyzji o wsparciu


 Jak uzyskać decyzję o wsparciu i zwolnienie z podatku dochodowego

 1. Skontaktuj się z ekspertem z WSSE „INVEST-PARK” – Departament Sprzedaży i Rozwoju Biznesu , tel. +48 74 664 91 54 e-mail: ,,
 2. Wybierz lokalizację nowej inwestycji spośród oferty nieruchomości położonych na obszarze 29 powiatów (użyj kreatora lub szczegółowej mapy)
 3. Zweryfikuj założenia projektu w odniesieniu do określonych w przepisach kryteriów ilościowych i jakościowych
 4. Złóż do WSSE „INVEST-PARK” wniosek o udzielenie decyzji o wsparciu nowej inwestycji (wniosek dostępny w dziale – do pobrania),
 5. Pozostań z nami w kontakcie: tel. 48 74 664 91 79, e-mail:


Kryterium ilościowe – minimalna wartość nowej inwestycji

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie jest obowiązany, w zależności od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji nowej inwestycji, spełnić kryterium ilościowe, które określa minimalną wartość inwestycji dla danej lokalizacji.

W zależności od wysokości stopy bezrobocia w danym powiecie w relacji do przeciętnej stopy bezrobocia duży przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji inwestycji w wysokości od 10 do 100 mln zł.

Dla inwestycji realizowanych na terenie miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze, gminy, na terenie której położone jest takie miasto lub w gminie graniczącej z tym miastem, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji dla dużego przedsiębiorcy wynosi 10 mln zł.

Niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja, w przypadku gdy większa część terenu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja, jest położona w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze , lub gminie, na terenie której położone jest to miasto, lub gminie graniczącej z gminą lub miastem,  minimalna wartość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji dla dużego przedsiębiorcy wynosi 10 mln zł. Bazowa wartość kryterium ilościowego dla dużego i średniego przedsiębiorcy jest obniżana o 95% w przypadku realizacji inwestycji z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu.

 

Dodatkowo kryterium ilościowe obniżane jest w przypadku:

 • średniego przedsiębiorcy       – o 90 %
 • małego przedsiębiorcy           – o 95 %
 • mikro przedsiębiorcy             – o 98 %

Możliwość obniżenia dodatkowo o 50% przysługuje dużemu* lub średniemu przedsiębiorcy w przypadku inwestycji związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacji produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadnicza zmianą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 *Decyzji o wsparciu nie udziela się na działalność prowadzoną na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego przez dużego przedsiębiorcę na nową inwestycję związaną ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu oraz z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu technologicznego istniejącego zakładu.

Poziom przeciętnej stopy bezrobocia przyjmuje się zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na terenie powiatów, ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 
Kryteria jakościowe

Aby uzyskać decyzję o wsparciu, poza spełnieniem kryterium ilościowego, nowa inwestycja musi spełniać kryteria jakościowe:

 • kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz
 • kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.

Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 6 punktów w przypadku woj. dolnośląskiego i woj. wielkopolskiego oraz 5 punktów w przypadku woj. opolskiego, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów jakościowych. Przepisy dokładnie określają kryteria jakościowe dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług oraz przemysłowym.

Kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

 • inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji,
 • wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich,
 • tworzenie powiązań regionalnych – współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji nowej inwestycji,
 • robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji,
 • nowa inwestycja w odnawialne źródła energii,
 • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego,
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego:

 • utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia,
 • prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
 • zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, w gminie, na której położone jest takie miasto lub w gminach graniczących z tym miastem, lub na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa,
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

 

 

Partnerzy